دبیرستان دخترانه دارالقرآن الکریم (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

کسب رتبه های برگزیده رشته های فرهنگی و هنری در مرحله استان سال تحصیلی1399-1398

کسب رتبه دوم مسابقات سرود ناحیه سال تحصیلی 1399-1398

موفقیت دانش آموزان برگزیده ناحیه در مسابقات فرهنگی و هنری سال تحصیلی 1399-1398

رتبه های برتر ترم اول دبیرستان دخترانه دارالقرآن دوره دوم سال تحصیلی 1399-1398

کسب موفقیت دانش آموزان در مسابقات قرآن و عترت ناحیه 1399-1398

موفقیت دانش آموزان در کنکور سراسری سال 1398

موفقیت دانش آموزان در کسب رتبه های استانی مسابقات فرهنگی و هنری

موفقیت دانش آموزان در کسب رتبه های استانی مسابقات معارف قرآن

رتبه های برگزیده درسی دانش آموزان در آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم در ناحیه و استان سال تحصیلی 1398-1397

کسب رتبه های برگزیده مدرسه در آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم 1398-1397

مشاهده مطالب قدیمی تر...